Volební Program 2022

Program pro volby do zastupitelstva města Litvínova

2022-kostel-600.jpg

Naším cílem je fungující město 21. století přívětivé občanům.

Tedy město bezpečné, poskytující dostatek možností sportovního a kulturního vyžití, s hodnotným veřejným prostorem s dostatkem zeleně, vybízejícím ke trávení volného času, město s rozvinutým systémem kvalitní veřejné dopravy a připravené na změny klimatu.

Jako základ považujeme transparentnost vedení městského úřadu a příkladnost radních v čele se starostou.

Náš program pro rok 2022 jsme rozdělili do pěti základních kapitol

 

 1. Litvínov, moderní město, které žije
 2. Litvínov je Janov, Janov je Litvínov, ne ghetto
 3. Litvínov pro občany
 4. Litvínov jede
 5. Litvínov podnikatelům, podnikatelé Litvínovu

      

      

     LITVÍNOV MODERNÍ MĚSTO PRO LIDI!

      (humanizace a oživení města)

      

     V Litvínově se v roce 2030 senioři nemusí bát, jak stráví zbytek života, poté co již nemají pravidelný příjem ze zaměstnání. Díky fondu sociálního bydlení bude město schopné nabídnout těm, co to potřebují a splní podmínky přidělení, městský byt za dostupné nájemné. Obecní byty vyšší kvality také nabídneme lidem z profesí, které ve městě chybí, tedy zejména lékařům a dalším nedostatkovým profesím.

     V roce 2030 jsou občané Litvínova méně závislí na dodávkách energií z centrálních zdrojů, díky podpoře komunitní energetiky si nemalou část vyrobí sami, nebo získají prostřednictvím městského energetického podniku.

     Hotelový dům, díky důslednému vymáhání domovního řádu a lepší spolupráci s CPI, není již déle zdrojem problémových obyvatel města. Obyvatelé mají ve městě dostupné prvky občanské vybavenosti, jako je dostatek laviček, místa na grilování a otevřená hřiště pro děti, a to každý den. Díky elektronickému objednacímu systému již nestojíte na úřadech fronty.

     Vyženeme z města nudu. Jelikož je Litvínov městem hokeje i krasobruslení, budou rozšířeny hodiny veřejného bruslení a zvážíme také zřízení alternativního kluziště. Díky užší spolupráci s občanským sektorem bude ve městě v budoucnu narůstat počet kulturních akcí pořádaných spolky. Občané také dostanou možnost rozhodovat, za co se ve městě postaví, nebo které projekty budou podpořeny, a to díky participativnímu rozpočtu ve výši 2 % z celkového ročního úhrnu prostředků pro město.

     V Litvínově 2030 se již lidé déle neostýchají vyjít si s rodinou na procházku i po setmění. Náměstí a jeho širší okolí je totiž místem jejich pravidelného setkávání. Díky této sociální kontrole také centrum neokupují problémoví obyvatelé. Do bázenu, v centru města, to má většina obyvatel stejně daleko a díky jeho funkčnímu propojení s Pilařským rybníkem je okolí znovu přitažlivým místem. V městském muzeu najdete moderní interaktivní expozici z bohaté historie města a okolí. A díky zachování těžebních limitů, zde mladé rodiny nemusí mít strach o zdraví svých dětí. 

     Hokej je přirozenou součástí města, nevysává však jeho rozpočet, díky větší finanční participaci vlastníka. 

      

     • Podpoříme vznik a rozvoj komunitní energetiky
     • Získáme kvalitního architekta, pro celkovou koncepci rozvoje města
     • Prioritou je oživení centra města a dohled na pořádek v ulicích
     • Zřízení dostupného bydlení pro seniory
     • Najdeme využití pro Radniční sklípek, bývalý soud a střední trakt Koldomu
     • Budeme řešit neutěšenou situaci v okolí hotelového domu
     • Dohlédneme na uklizené ulice 
     • Elektronický a telefonický objednávací systém
     • Vysadíme ve městě minimálně 200 stromů
     • Úprava veřejného prostoru
     • Rozšíření hodin veřejného bruslení
     • Oživení adventních trhů
     • Alternativní slavnosti - mimo Valdštejnských slavností a Svatomichaelských
     • Tématické víkendy jednou měsíčně jako např. festival vína, jídla, hudby, umění, sportu, dokumentárních filmů, farmářské trhy apod. 
     • Podpora dalších slavností - Chudeřínské slavnosti, Osadnické slavnosti atd.
     • Užší spolupráce s občanskými spolky - zavedeme kulaté stoly pro zástupce aktivních spolků ve městě
     • Zatraktivnění města pro mladé obyvatele
     • Péče o zdraví obyvatel města, budeme podporovat příchod mladých lékařů do města
     • Nový bazén postavíme na základě transparentní architektonické soutěže v centru města na místě stávajícího
     • Projednáme možnost kulturních představení na náměstí
     • Vypracujeme komplexní plán na vylepšení cestovního ruchu ve městě
     • Vybudujeme plnohodnotné městské muzeum a budeme pravidelně vystavovat muzejní exponáty, které jsou nyní uloženy kupř. v mosteckém muzeu, ale také sbírky z celé ČR
     • Budeme se snažit o zatraktivnění expozic v zámku Valdštejnů
     • Budeme dál hájit limity těžby hnědého uhlí
     • Na celkovém rozvoji města a okolí budeme spolupracovat se sousedními obcemi

       

     LITVÍNOV JE JANOV, JANOV JE LITVÍNOV, NE GHETTO

      (Bezpečné město. Skutečná řešení, ne dávky a strašení)

      

     V městské části Janov se v roce 2030 již dlouho neříká sociálně vyloučená lokalita. Zbourané panelové domy, dříve domy duchů, již déle nehyzdí naše město. Několik menších zdevastovaných panelových domů bylo opraveno. Do sídliště se vrátily jak lavičky, tak i ekonomicky silnější obyvatelé. Díky participaci místních na obnově sídliště tu dobré sousedské vztahy nejsou výjimkou. Lidé tráví společně čas na revitalizovaných prostranstvích.

     Strážníci městské policie prochází pěšky nebo projíždějí sídlištěm po většinu roku na kole. Při své jízdě se zdraví s místními, protože je dobře znají, někteří jsou jejich sousedé. Město má totiž v Janově několik desítek vlastních bytů, které nabízí jako součást benefitů pro své zaměstnance. Zbytek bytového fondu slouží v rámci systému prostupného bydlení, díky kterému mají možnost bydlet i slušní obyvatelé, kteří dodržují zásady sousedského soužití. O úklid a pořádek ve městě se starají rovněž místní, kteří jsou zapojeni do projektů veřejně prospěšné práce a asistentů prevence kriminality. V Janově v roce 2030 už nebují obchod s chudobou.

      

     • Jednání s vlastníky domů a bytových jednotek
     • Zvýšená bezpečnost pro obyvatele Janova
     • Více strážníků v ulicích
     • Městský strážník je autorita a člen komunity
     • Zavedeme systém odměn pro strážníky, kteří jsou svou službou přínosem pro zlepšení situace na sídlišti
     • Výkup vybraného bytového fondu do vlastnictví města
     • Demolice neopravitelných domů
     • Komplexní revitalizace veřejného prostoru a služeb
     • Vytvoříme kompletní strukturu prostupného bydlení a zaměstnávání
     • Systémová práce s lidmi a komunitou v problémových životních situacích
     • Pravidelné vyhodnocování efektivnosti sociálních služeb
     • Zapojíme místní občany do obnovy sídliště
     • Založíme městský sociální podnik pod Technickými službami, který zaměstná dlouhodobě nezaměstnané, což město a jeho občané poznají ve zkvalitnění veřejného prostoru

      

     LITVÍNOV PRO OBČANY

     (úřad a vedení města)

     Ve městě není v roce 2030 problém si ověřit online, jak radnice nakládá s veřejnými prostředky, díky rozklikávacímu rozpočtu si tak do koruny ověříte, za co město utrácí. Úředníci jsou většinu času v dobré náladě vzhledem k dobrým pracovním podmínkám a rádi lidem vyjdou vstříc. Díky zkráceným úvazkům a možnosti práce z domova je část byrokratické zátěže odkloněna, a na úřadě je potom více času i místa pro lidi. Úředníci a radní, nesedí jen na úřadě, ale prochází město, aby měli dokonalý přehled o situaci a dopadu svých rozhodnutí. Pro dotace spolků jsou dána jasná pravidla, která jsou veřejná a transparentní, stejně jako odůvodnění rozhodnutí o přidělení/nepřidělení podpory. I dětem mimo hokejový klub se dostává stejné finanční podpory od města. Díky senzorické síti měření kvality ovzduší a zlepšení odpadového hospodářství má město nakročeno na běžnou úroveň takzvaných smart cities.

     Jednání zastupitelstva mohou občané snadno sledovat online a po registraci do systému pokládat zastupitelům dotazy. Samozřejmostí je pevný čas pro bod vystoupení občanů. Program jednání je také uzpůsoben tak, aby body s předpokladem zájmu občanů byly zařazeny na pozdější čas jednání.

     Město má zpracovanou urbanistickou studii pro město jako celek a při plánování staveb spolupracuje s městským architektem. Městské budovy, díky energetickému managementu, mají jen velmi nízké provozní náklady. Občané, kteří dobře město reprezentují, jsou odměňování systémem kulturních benefitů.

      

     • Zavedeme transparentní pravidla podpory pro všechny spolky působící ve městě
     • Zrevidujeme městské smlouvy uzavřené našimi předchůdci
     • Budeme prosazovat sestěhování klíčových úřadů do centra města
     • Zavedeme hodnocení úředníků a zároveň umožníme flexibilní pracovní úvazky
     • Zaměříme se na bezbariérovost města a městských budov
     • 2x ročně budeme procházet důkladně všechny městské části a následně debatovat s občany, kteří zde žijí
     • Budeme pravidelně jednat se zástupci SVJ,
     • Zlepšíme odpadové hospodářství a tím zajistíme zvýšení prostředků pro údržbu bytových domů
     • Vybudujeme senzorickou síť pro měření kvality ovzduší
     • Pro občany, kteří se obzvlášť zaslouží o prosperitu města a dobrý život ve městě, zavedeme transparentní systém kulturních benefitů
     • Podpoříme další rozvoj E-governmentu
     • Zřídíme pozici energetického manažera - tím bude zajištěn hospodárný provoz budov v majetku města
     • Jednání zastupitelstva města nejdříve od 15:00 s pevným časem pro vystoupení občanů
     • Zjednodušení registrace při vystoupení občanů na jednání zastupitelstva
     • Vypracujeme dlouhodobou koncepci rozvoje města a ideovou studii pro jednotlivé městské části
     • Zavedeme možnost práce z domova na zkrácený úvazek pro zaměstnance/kyně v městských institucích, kteří/é jsou na mateřské dovolené
     • Zavedeme funkci městského architekta
     • Na stavby významného charakteru budeme vždy vyžadovat architektonickou soutěž

       

     LITVÍNOV JEDE!

      (doprava a parkování ve městě)

      

     Všem obyvatelům je zřejmé, že doprava v našem městě není úplně ideální. Za roční jízdné platíme více než v Praze a lidé se potýkají s nedostatkem parkovacích míst, zejména v exponovaných částech jako je okolí Zámeckého parku, Tylova ulice, Žižkova ulice, Koldům a zejména Osada, kde během hokejového utkání nezaparkujete. Rozšíříme kapacity P+R a K+R parkovišť ve městě. Provedeme pečlivou revizi a změnu dopravního značení v celém městě tak, abychom maximálně využili potenciál stávajících ploch pro parkování.

     Vytvoříme systém rezidenčního parkování v exponovaných oblastech města.  Návštěvník hokejového utkání si zakoupí vstupenku/permanentku na hokej, která mu bude sloužit i jako jízdenka na MHD v den hokejového utkání, a to dvě hodiny před a dvě hodiny po utkání.

     Celoroční - třípásmová jízdenka - výrazně zlevní až na 10,- Kč/den tak, abychom do roku 2030 dosáhli většího využití MHD. Koupit jízdenku bude díky aplikaci, modernímu a uživatelsky přívětivému webu dopravního podniku a platbám kartou také jednodušší, než kdy dříve. Chceme také upravit a zatraktivnit hlavní přestupní uzly MHD. Linky městské dopravy je nutné podrobit zásadnímu přezkumu a efektivně trasovat také mimo ulici PKH a jejich návaznost na linkovou dopravu i vlakové spoje 24 hodin a 7 dní v týdnu. Mnoho částí Litvínova v tuto chvíli nemá dostupnost MHD takovou, aby byla atraktivní a využitelná. Některé spoje jsou nevyužité jiné zase přeplněné - v tomto ohledu potřebuje Litvínov nový směr a rozvoj v oblasti koncepce veřejné dopravy. Cíl není tři autobusy za sebou kopírující stejnou jízdní dráhu, ale funkční systém MHD zahrnující komplexní pokrytí města včetně efektivity provozu.

     V roce 2030 také bezpečně dojedete na kole do Horního Jiřetína nebo Mostu, a to díky nově vybudovaným bezpečným cyklostezkám. Pokud půjdete naším městem, můžete narazit na kola, která si lze snadno vypůjčit k rychlejší přepravě.

     Vybraná parkovací místa ve městě zastřešíme solárními panely. 

     Jako velmi důležité považujeme napojení Litvínova na připravovanou VRT do Mostu. Proto neprodleně zahájíme jednání, aby VRT končila v Litvínově, nikoliv v Mostě a lidé ze spádové oblasti cestovali vlakem do hlavního města místo 2 hodin méně než hodinu. 

      

     • Zlevníme třípásmový roční kupon MHD na 10,- Kč za den
     • Zahájíme jednání propojení VRT z Mostu do Litvínova  
     • Racionalizujeme dopravu, vytvoříme 230 nových parkovacích míst
     • Rozšíříme kapacity (síť) záchytných parkovišť P+R a K+R ve městě.
     • Zavedeme platby SMS, kartou a přes aplikaci, a to jak jízdenek tak parkovného
     • Efektivní trasování linek MHD, zlepšení přestupních uzlů
     • Návaznost MHD na linkové spoje a vlaky celodenně a 7 dní v týdnu
     • Sdílená vstupenka na sportovní utkání a jízdenka na MHD
     • Spolupráce na výstavbě cyklostezky propojující Horní Jiřetín a Litvínov, příprava cyklostezky propojující Litvínov, Most a další obce v okolí
     • Rezidenční parkování v exponovaných částech města
     • Nakoupíme kola pro městskou policii
     • Zvážíme systém půjčování městských kol

      

      LITVÍNOV PODNIKATELŮM, PODNIKATELÉ LITVÍNOVU

      (město podporující obchodní aktivity)

     Podnikatel není sprosté slovo, ba naopak. Místní drobní a střední podnikatelé jsou nezastupitelnými partnery místní samosprávy. Díky zlepšení image města jich je ve městě dost. Město organizuje pravidelná jednání “u kulatého stolu”. Díky aktivní pozici v hospodářské komoře, a spolupráci s příhraničními obcemi v ČR i SRN, má město lepší přístup k dotačním titulům. Město je také aktivním hráčem v oblasti cestovního ruchu a díky tomu do města zavítá více turistů než tomu bylo v předchozích letech. Město je v dobré finanční kondici, díky lepšímu rozpočtovému určení, racionálním investicím a využívání vlastního majetku na místo drahých pronájmů.

      

     • Budeme pořádat pravidelné kulaté stoly mezi podnikateli a zástupci samosprávy
     • Budeme aktivně vystupovat v Hospodářské komoře okresu a kraje
     • Podpoříme místní malé podnikatele mj. inzercí v Radnici i na webu města
     • Podpoříme místní podnikatele v cestovním ruchu
     • Klademe důraz na využívání vlastního majetku města
     • Racionalizace městských investic a úvěrů